oneinstack设置网站根目录权限

oneinstack安装程序时,报文件没有权限,如何处理?网站根目录权限遵循:文件644 文件夹755 权限用户和用户组www,如出现文件权限问题时,请执行下面3条命令:

chown -R www.www /data/wwwroot/
find /data/wwwroot/ -type d -exec chmod 755 {} ;
find /data/wwwroot/ -type f -exec chmod 644 {} ;

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注